INFORMACIÓ GENERAL

L'accés a aquest web queda condicionat a la lectura i acceptació prèvies per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i la resta d'avisos legals que es relacionen en totes les clàusules. L'accés i ús posterior d'aquest web per part de l'usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, a la totalitat del seu contingut. L'accés a aquesta pàgina web té caràcter gratuït. L'accés a aquest web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix cap subscripció o registre previ. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització d'aquest lloc web, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis està sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Les connexions amb altres llocs web que poguessin haver-hi, així com l'ús que l'usuari en pugui fer estan subjectes a aquestes Condicions Generals d'ús, com també als eventuals condicionats específics que els llocs web esmentats requereixin. Qualsevol ús diferent de l'autoritzat està prohibit expressament. EMBOTITS LA GLEVA, S.L. podrà modificar de forma unilateral, i en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració de la web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar- los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, a més d'impedir-hi l'accés procurant informar l'usuari del canvi, sempre que les circumstàncies li ho permeten, a través de la publicació en la pròpia pàgina web. Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut d'aquestes Condicions Generals de navegació haurà d'abandonar el web, sense poder-hi accedir ni disposar dels serveis que s'hi ofereixen.

IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEB

EMBOTITS LA GLEVA, S.L.
Carrer Marquès de Palmerola, 29
08508 - La Gleva
Barcelona
CIF.- B08743734
embotits@lagleva.com
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Núm. 76/02, Volum 24164, Foli 95, Full B 65373, Inscripció 9.
EMBOTITS LA GLEVA, S.L. inscrita al Registre de Sanitat amb els codis següents:
RSIPAC: 10.04385/CAT / 40.07973/CAT
REGSEAA: 10.04265/B / 40.21926/B

DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS

1.- Com a proveïdora del servei, EMBOTITS LA GLEVA, S.L. es troba obligada a prestar els serveis oferts per aquesta web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que hi pugui haver amb l'usuari i a respondre a les reclamacions que eventualment es puguin plantejar. 2.- En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis o del productes oferts, EMBOTITS LA GLEVA, S.L. té el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de avís previ l'accessibilitat a aquesta web, i també a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis; tot i així, procurarà informar als usuaris sempre que les circumstàncies li ho permeten, per mitjà de la pròpia web. 3.- L'ús que els usuaris puguin fer dels serveis i/o les dades i/o la informació que se’ls pugui subministrar a través d'aquest web serà per compte i risc de l'usuari. EMBOTITS LA GLEVA, S.L. no garanteix, directament o indirecta, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que queden explícitament descrites en un acord entre aquesta EMBOTITS LA GLEVA, S.L. i l'usuari. EMBOTITS LA GLEVA, S.L. no garanteix el contingut subministrat, si és procedent, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per al destí que en facin els usuaris o qualsevol altra persona. 4.- Els drets de propietat intel·lectual sobre aquest web són titularitat de EMBOTITS LA GLEVA, S.L. L'exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la companyia esmentada, sense perjudici de l'exercici per part de tercers del dret a cita.

DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI

1.- En tot moment, l'usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d'aquesta web d'acord amb la legalitat vigent, i respectar els drets de propietat intel·lectual de EMBOTITS LA GLEVA, S.L. o de tercers. En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d'aquesta web s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic i els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i la imatge comercial de EMBOTITS LA GLEVA, S.L., per a altres usuaris de la web o per terceres persones. 2.- L'usuari no farà, a través dels serveis que EMBOTITS LA GLEVA, S.L. posa a la seva disposició, cap acció que pugui causar algun dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la web, de manera que tampoc causarà problemes tècnics de cap índole, ni transferirà elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcial aquesta web, ni tampoc intervindrà o alterarà el correu electrònic d'altres usuaris. 3.- La responsabilitat de l'usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas d'haver facilitat dades falses o inexactes, EMBOTITS LA GLEVA, S.L. es reserva el dret a prohibir- li l'accés a aquesta web.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DE LA PÀGINA WEB I DELS SEUS SERVEIS

1.- EMBOTITS LA GLEVA, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d'aquesta pàgina web i dels seus serveis. D'aquesta forma, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin atribuït a aquesta web. En qualsevol cas, EMBOTITS LA GLEVA, S.L. farà els esforços necessaris per mantenir la disponibilitat continuada de la web. 2.- EMBOTITS LA GLEVA, S.L. utilitza i posa a disposició de tots els usuaris de la pàgina web, els sistemes de privacitat de dades de caràcter personal que n’impedeixin l'accés per part de terceres persones. EMBOTITS LA GLEVA, S.L. ha implementat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari. En aquest sentit, EMBOTITS LA GLEVA, S.L. s'eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas que es produeixi qualsevol incidència per causes alienes. 3.- Encara que EMBOTITS LA GLEVA, S.L. ha implantat totes les mesures adequades per a garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts d'aquest lloc web que puguin produir alteracions al sistema informàtic (equip i aplicacions) de l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. EMBOTITS LA GLEVA, S.L. s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc. 4.- EMBOTITS LA GLEVA, S.L. no té l'obligació i no controla la utilització que els usuaris fan d'aquest lloc web, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin el lloc web, els seus serveis i els seus continguts d'acord amb aquestes Condicions Generals i, si és procedent, les Condicions Particulars que resulten d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Aquesta societat tampoc té l'obligació de verificar, i no ho fa, la identitat dels usuaris ni la veracitat, la vigència, l’aplicació exhaustiva i/o l'autenticitat de les dades que aquests usuaris proporcionen sobre ells mateixos a uns altres. 5.- L'usuari accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per EMBOTITS LA GLEVA, S.L., amb informació procedent de fonts internes i externes qui l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, per bé que pot contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera EMBOTITS LA GLEVA, S.L. de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal li pogués produir durant la navegació per aquesta web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets sobre el contingut d'aquesta web pertanyen a EMBOTITS LA GLEVA, S.L. excepte aquells d'empreses amb qui hagi signat el contracte corresponent per al manteniment i la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial. Els signes distintius o logotips de EMBOTITS LA GLEVA, S.L., el disseny, els mapes, les imatges, les marques, els gràfics, els marcs, els rètols, els programes i els seus diversos codis, font i objecte, etc. d'aquesta web són titularitat de EMBOTITS LA GLEVA, S.L., que en posseeix legítimament i en exclusiva els drets d'explotació. L'usuari que accedeixi a aquesta web no podrà copiar, modificar, reproduir, distribuir, publicar, transmetre, cedir, vendre els elements esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar-ne expressament la procedència. Únicament queda autoritzada la visualització i descàrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que es pugui fer extensiu a terceres persones o entitats. En el cas dels gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web, la titularitat dels quals siguin empreses col·laboradores de EMBOTITS LA GLEVA, S.L., els seran aplicables, igualment, aquestes condicions excepte un pacte en contrari. Queda totalment prohibida l'alteració ni la modificació del contingut o l'estructura d'aquesta web per part de l'usuari. EMBOTITS LA GLEVA, S.L. vetllarà perquè els continguts d'aquesta web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que fomentin la violència. Així mateix, procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals que l'usuari d'aquesta web pugui proporcionar passen a formar part d'un fitxer propietat de EMBOTITS LA GLEVA, S.L., amb l'objectiu de poder rebre puntualment a la seva bústia electrònica informació relativa a nous productes i promocions d'aquesta societat. Les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i no seran cedides a tercers aliens a EMBOTITS LA GLEVA, S.L.. En qualsevol cas, l'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal adreçant-se a EMBOTITS LA GLEVA, S.L. amb domicili social al Carrer Marquès de Palmerola, 29, 08508 - La Gleva, província de Barcelona, o bé contactant amb aquesta societat a través de l'adreça de correu electrònic següent: embotits@lagleva.com La primera vegada que l'usuari accedeixi a aquesta pàgina web, el servidor de EMBOTITS LA GLEVA, S.L. enviarà al seu ordinador un fitxer anomenat “cookie” o “galeta”. Una galeta és un petit arxiu de text que el navegador recull i emmagatzema mentre l'usuari navega pel web. D'aquesta forma, pot conèixer determinada informació sobre la navegació de l'usuari per la seva pàgina, i això li permet adaptar-la a les preferències de l'usuari en les seves visites següents. En el cas que l'usuari no desitgi rebre galetes durant la navegació, haurà de desactivar l'opció corresponent del seu navegador, de tal forma que n’impedeixi la instal·lació al seu ordinador.

VINCLES O ENLLAÇOS

Cap tercer usuari podrà establir una relació de "framing" entre les seves pàgines web i aquesta pàgina web. En el cas que aquesta pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per EMBOTITS LA GLEVA, S.L., aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut. Els enllaços que aquesta web pugui contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d'aquests enllaços. En tot cas, EMBOTITS LA GLEVA, S.L. s'exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i de demandes que es poguessin interposar en relació amb aquests serveis.

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula d'aquestes Condicions Generals de navegació i ús de la web fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà tan sols la disposició o la part referida que resulti nul·la o ineficaç, de manera que en tota la resta subsistiran les altres condicions generals, i la disposició o la part d'aquesta que resulti afectada es considerarà no posada, llevat que, per resultar essencial a les condicions generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals d'ús i navegació, igual com qualsevol relació entre l'usuari i EMBOTITS LA GLEVA, S.L., es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi derivat de l'existència o el contingut d'aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l'usuari i EMBOTITS LA GLEVA, S.L. les dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i la competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vic o superiors jeràrquics.
© Embotits la Gleva SL | Avís legal